Rregullore e privacisë

Kjo rregullore e rrjetit të biznesit kosovar Kozzer rregullon qështjen e përdorimit të të dhënave tuaja. Kozzer nuk do të keqpërdor, shes apo shkëmbej shënimet tuaja personale me palë tjera. Të dhënat tuaja do të shfrytëzohen vetëm për komunikim mes jush dhe rrjetit Kozzer

Secili përdorues që regjistrohet në Kozzer është i obliguar që së paku ta shënoj një e-mail  të rregullt me qëllim shkëmbimin e komunikimit me Kozzer. Ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse e-maili i dhënë është gabim dhe ju nuk arrini ti pranoni informacionet e kërkuara.

Për raste të ndryshme Kozzer mund ti kontaktoj bizneset edhe përmes telefonit me qëllim konfirmimin e porosive, apo çështje tjera me rëndësi.

Në parim, rrjeti i bizneist kosovar Kozzer i nënshtrohet  ligjit Nr. 03/L-172 të Republikës së Kosovës për mbrojtjen e të dhënave personale,  i cili është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me 19 Prill 2010

Këtë ligj mund ta shkarkoni nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

http://www.amdp-rks.org/repository/docs/ligji-172-alb.pdf

ose për më shumë detaje vizitoni ueb faqen e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

http://www.amdp-rks.org