Rregullore mbi Pagesat

Kozzer përveç shërbimeve falas, të cilat janë të përshkruara te pakot e anëtarësimit/regjistrimit të cilat mund të gjenden këtu, gjithashtu ofron edhe shërbime tjera me pagesë siç janë pako e regjistrimit Premium, si dhe shërbime tjera profesionale të cilat mund ti gjeni në faqen Shërbimet Tjera.

Pagesat në Kozzer

Pagesat në Kozzer mund të kryhen përmes formave të ndryshme të pagesës, varësisht se cilën formë e zgjidhni gjatë kryerjes së pagesave për faturat të cilat krijohen në llogarinë tuaj me rastin e porositjes së shërbimeve me pagesë.

Sa janë të sigurta pagesat

Procedimi dhe kompletimi i pagesave nuk kryhet nga Kozzer. Pagesat kryhen përmes bankave që operojnë në Kosovë  me transferim bankar, ose në mënyrë elektronike nga një ofrues i këtij shërbimi që është i licencuar për kryerjen e pagesave elektronike në mbarë botën  përmes kredit kartelave.

Asnjë shënim, numër apo informacion tjetër rreth kredit kartave nuk ruhet në Kozzer, pasi që pagesat me kredit kartela nuk kryhen nga Kozzer, por blerësi transferohet në faqen e ofruesit të autorizuar për kryerjen e kësaj pagese.

Kthimi i shërbimeve dhe pagesave

Regjistrimi në Pakon Premium

Për regjistrimet në Pakon Premium, nëse për një periudhë prej 15 ditësh nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimin, dhe e arsyetoni këtë pakënaqësi, Kozzer ju kthen shërbimin, dhe ju kthen 100% të shumës së paguar, por ju mund të ngarkoheni me tarifat e bankës për transferimin e pagesës.

Nëse brenda këtyre 15 ditësh ju i keni shitur produktet ose shërbimet tuaja përmes shpalljeve apo formave tjera të promovimit nga Kozzer, atëherë kjo nuk konsiderohet arsye e pranueshme për kthimin e llogarisë në pako falas.

Ne ju ftojmë që gjithmonë para se ta porositni shërbimin, ti lexoni me kujdes përshkrimin e shërbimit që planifikoni të blini nga Kozzer. Secili shërbim që blihet përmes Kozzer pa ofertë paraprake, e ka edhe përshkrimin e detajuar të shërbimit.

Shërbimet tjera me kontratë

Për shërbimet tjera me porosi dhe ofertë, vlejnë kushtet e paraqitura në kontratë ose marrëveshje pune mes  jush dhe Kozzer. Këto shërbime do të ofrohen nga Kozzer vetëm pasi kontrata të jetë e nënshkruar dhe e zyrtare mes të dyja palëve

Informacion shtesë

Të gjitha këto informacione janë përfshirë edhe te kushtet e përdorimit