IMB-Alpha Water Bill
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
Me Marrëveshje
Publikuar nga Imb Kosovë
Me 03.07.2015
Alpha Water Bill është program informatik për ndërmarrjet e ujësjellës – kanalizimeve.
Përfitimet kryesore:
Rrit efektivitetin e punës së ujësjellësit duke zvogëluar kohën e faturimit për konsumatorët.
Përmirëson cilësinë e shërbimeve ndaj konsumatorëve duke i afishuar faturat në internet.
Evidenton humbjet nga shpërdorimet në rrjetin e ujit.
Është plotësisht në përputhje me legjislacionin dhe i gjithi në gjuhën shqip.
Përmirëson kontrollin dhe menaxhimin e ndërmarrjes në sajë të raporteve profesionale të gjeneruara.
Modelon sipas dëshirës ambientet e punës duke shtuar dhe hequr funksione.
Modulet bazë: faturimi (billing), kontabiliteti, CRM (menaxhimi i marrëdhënieve me klientin), GIS Asete, Web-pagesa, raporte.
Shërbimi i ofruar: instalim, trajnim i përkushtuar për personelin sipas roleve dhe përgjegjësive të tyre, analizë e plotë e punës së ujësjellësit për ta përshtatur plotësisht me programin, transferimi i të dhënave fillestare të abonentëve, kontratave, aseteve etj.
Funksione kyçe
Faturon automatikisht konsumin mujor të ujit për çdo konsumator (Billing)
Në faturë evidenton, përveç konsumit, detyrimin e prapambetur të gjithësecilit, konsumin aforfe, pajtimin, kanalizimin etj.
Llogarit automatikisht kamatëvonesat dhe shfaq konsumatorët që nuk kanë paguar.
Gjeneron mbi 15 raporte vetëm për faturat, me filtra si: klasat, zonat, arkat, kontrata, grupi etj.
Kontrollon arkëtimet e mbledhura, printimin e mandatpagesave, etj.
Menaxhon marrëdhëniet me konsumatorët (CRM)
Regjis
Tel: 044 177 111
Telefoni:
500

Shpallje tjera nga Imb Kosovë